Make your own free website on Tripod.com
De PABO-Heerlen is een vierjarige, voltijdse opleiding voor onderwijsgevenden in het primair onderwijs. Afgestudeerden zijn bevoegd voor het verzorgen van onderwijs aan alle in het primair onderwijs voorkomende leeftijdscategorieŽn. De toelatingseis is een diploma VWO, HAVO of MBO.

Uitgangspunt voor het curriculum is dat theorie ten dienste moet staan van de praktijk.

 
Alle vakken die in het primair onderwijs aan de orde komen, maken deel uit van het PABO-programma. Het programma is in hoge mate afgestemd op de taakprofielen en een analyse van de (start)bekwaamheden die een leraar basisonderwijs dient te bezitten. 25% van de opleidingstijd loopt de student stage in het basis- en speciaal onderwijs. In '96-'97 bedroeg het aantal studenten 237, waarvan 75 % vrouwelijk. Het aantal docenten is 22.

 

 

 

De opleiding kent een propedeutische fase van ťťn jaar; in dit oriŽnterend jaar vormt de student zich een beeld van de taken en de rollen van een leraar basisonderwijs. Dit gebeurt aan de hand van een viertal thematische modulen rond communicatie, spelen, leren en onderwijzen en observeren/waarnemen.

Vanaf het begin van het schooljaar loopt de student ťťn dag per week een intensief begeleide stage in groep 1 t/m 8 in de basisschool. Het reflecteren op eigen kennis en vaardigheden vanuit eigen (stage)ervaringen staat centraal en vindt met name plaats tijdens de wekelijkse onderwijswerkplaats (OWP) onder leiding van een tutor. Doel hiervan is bewustwording van het persoonlijke beroepsbeeld.

Via cursorische modulen wordt aandacht besteed aan inhoudelijke en -didactische aspecten van de verschillende disciplines.

Het tweede, derde en vierde jaar (de post-propedeutische fase) bestaat uit:

  • het kernprogramma (1Ĺ jaar); in deze fase leert de student een groot aantal algemene en vakdidactische vaardigheden, die via assessments zowel theoretisch als in de praktijksituatie worden getoetst.
  • het specialisatieprogramma (1 jaar); de student kiest voor een programma gericht op het ontwikkelen van een toegespitste startbekwaamheid voor het verzorgen van onderwijs aan jongere kinderen (4-8 jaar) ůf aan oudere kinderen (8-12 jaar).

 

  • het afstudeerprogramma (Ĺ jaar); de student draagt als LIO (Leraar-in-opleiding) de volledige verantwoording voor het onderwijs een groep van de basisschool. Tijdens het LIO-schap wordt de student begeleid door een daarvoor vrijgestelde leerkracht en een docent van de PABO. In '97-'98 is de PABO-Heerlen door de Minister aangewezen als experimenteer-PABO in het kader van het 1000-LIO-project: de vierdejaars werken 5 maanden met een leer-arbeidsovereenkomst en tegen betaling op een basisschool.

Het onderwijs is gemodulariseerd en kent een thematische (interdisciplinair) en een cursorische (vakgebonden) component. De student doorloopt een proces van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren. Van de student wordt verwacht dat hij een duidelijk werkconcept heeft; zowel "leren leren" als het vermogen om adaptief onderwijs te verzorgen staan centraal in zijn handelingsrepertoire. In termen van "ik - taak - de ander" dient "de ander" (het kind, de groep, de collega's en de samenleving) uitgangspunt en doel van zijn handelen te zijn. Ook dient hij leerlingen voor te bereiden op een maatschappij die in hoge mate wordt bepaald door nieuwe technologieŽn. De student wordt daarom ook wegwijs gemaakt in de nieuwe media (ICT). In leerjaar 3 en 4 vindt probleemgeoriŽnteerd onderwijs (PGO) plaats, waarbij een beroep wordt gedaan op het zelfstandig en zelfverantwoordelijk werken en leren van studenten. De student is verplicht 80% van het programma bij te wonen. De studielast bedraagt 42 x 40 uur = 1680 uur.

 

 

 

De PABO-Heerlen is een katholieke opleiding. Vieringen nemen een speciale plaats in binnen het opleidingsprogramma.

Naast de initiŽle opleiding verzorgt de PABO-Heerlen ook - i.s.m. de PABO Maastricht en de begeleidingsdiensten HE-MA - nascholingscursussen voor leerkrachten basisonderwijs.

 

Hoofd opleiding: L. Sluijsmans

Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen
telefoon: 045 - 400 60 60
fax: 045 - 400 60 69
e-mail:
info@pabo.o.hsl.nl